PARKINSONOVA BOLEST

18.03.2018. 18:37

Parkinsonova bolest je progresivno neurološko oboljenje koje podrazumeva postepeni gubitak nervnih ćelija u određenim delovima mozga-bazalnim ganglijama-delu mozga koji ima važnu ulogu u kontroli pokreta i drugim simptomima koji se odnose na kretanje, a zbog smanjenog lučenja lučenja hemijske tvari - dopamina.

Tačan uzrok gubitka nervnih ćelija nije poznat, ali se veruje da uključuje kombinaciju genetskih faktora i faktora starenja.Neki lekovi koji se koriste u psihijatriji mogu izazvati simptome Parkinsonove bolesti (Haldol, Metoten) ali sa prestankom uzimanja tih lekova simptomi nestaju.

Klinički simptomi Parkinsonove bolesti su "motorni" simptomi koji, su u vezi sa pokretima obuhvataju:

  • tremor(drhtanje)
  • rigor(ukočenost)
  • bradikineziju(usporenost pokreta)
  • posturalnu nestabilnost(slaba ravnoteža) smetnje u kretanju

Pored toga česti su i nemotorni simptomi:

  • depresija
  • demencija
  • bolovi
  • problemi sa spavanjem
  • problemi sa varenjem
  • nizak krvni pritisak

Simptomi ne moraju biti istovremeno prisutni.

Kako je Pekinsonova bolest progresivno oboljenje, vremenom se pojavljuju novi simptomi, a postojeći postepeno postaju sve teži. Bolesnici sa ovom bolesti mogu živeti i do 30 godina od momenta postavljanja dijagnoze.

Ova bolest je jedan od najraširenijih neuroloških bolesti širom sveta. Obično se javlja u kasnim pedesetim i ranim šezdesetim godinama, ređe u ranijem životnom dobu.

Kako se rizik od razvoja Parkinsonove bolesti povećava godinama, činjenica je da sve veći broj ljudi duže živi, tako da se povećava i ukupan broj obolelih od Parkinsonove bolesti.

Za sada ne postoje pretrage i testovi kojima se može dijagnostikovati Parkinsonova bolest. Teže se prepoznaje kod mladih ljudi i u ranom stadijumu.Dijagnoza se postavlja na osnovi prisustva barem dva od tri glavna simptoma bolest.Dodatne dijagnostičke pretrage su kompjuterizovana tomografija mozga, magnetna rezonanca mozga mogu pomoći pri isključivanju nekih drugih neuroloških ili vaskularnih bolesti ali ne i dokazati bolest.

Lečenje je izrazito uspešno u ranom stadijumu bolesti kada je simptome moguće kontrolisati jednim lekom.U uznapredovaloj fazi potrebna je kombinacija više lekova različitog mehanizma delovanja.

Za postizanje odgovrajuće doze potrebno je postepeno titriranje kroz duži vremenski period.Uz lekove potrebna je fizička aktivnost, pravilna ishrana i emocionalna podrška. Razumevanje Parkinsonove bolesti, koja se tiče nove situacije u životu i učenje da se prihvate novi ciljevi i izazovi jeste gotovo podjednako važno kao i lečenje bolesti.

Autor: Dr Mirjana Dokmanović, specijalista neurolog